Maghreb Arab Press

ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵓⵕⴷⴰⵔⵎⵉ ⵍⵎⵓⴼⵜⵜⵉⵛ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴰⵕⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ

ⵕⵕⴱⴰⴹ   -  
ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ , ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵉⴳ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴳ ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴰⵎⵣⵕⵥⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵍⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⵢⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴰⵕⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵡⵙⴰⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵎⴰⵢⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ, ⴷ ⵎⴰⵢⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙⵏ .

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⴽⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.