Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ “ⵜⵏⴽⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ” ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ “ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ” ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ “ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ “ⵓⵏⵏⴽⴹ ⵏⵏⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ” ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ “ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ” ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ “ⵜⵏⴽⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ” ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ “ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ” ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵎⴰⵙ “ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ”.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ “ⵜⵏⴽⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳⴰⵏ “ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵜ ⴳⵔ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍⵜ”.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.