Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  15  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   05:26

ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵜⵜⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵄⵎⵎⴰⵏ  -  
ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵀⴰⵏⵉ ⵍⵎⵓⵍⵇⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵜⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.
ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵜⵜⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵍⵍⵉⴷ
04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ "ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵜⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵀⴰⵏⵉ ⵍⵎⵓⵍⵇⵉ".

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⵓⵕⴹⵓⵏⵉ ⵏ « ⵍⵖⴰⴷ », ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵡⵉⵏ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵛⴽ ⵓⵙⵓⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ ⴷ ⵎⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⴰⴼⴰⴹⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.