Maghreb Arab Press

ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ "ⵙ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ" ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵜⵜⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ "ⵙ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ" ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵜⵜⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵜⵜⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ "ⵙ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ", ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵎⵓⵔⵙⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ "ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵢⵓⵙⵙⵉⴷⵏ" ⵅⴼ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⴳⵔⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵜⵜⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ "ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ" ⴷ "ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ", ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⵙⴷⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.