Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 08 ⵓⴽⵟⵓⴱⵕ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⵓⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ: ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ »
02-10-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ: ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵥⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ », ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⵉⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ (ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ)
06-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⴽⵔ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⵉⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ (ⵉⵄⴱⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵛⵉ) ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
06-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ « ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ » ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵔ 25 ⴷ 26 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴱⵀⵔⴰ ⵉⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵡⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ « ⴰⵇⴱⵓⵔ » ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ
05-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ,ⵉⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵡⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ «ⴰⵇⴱⵓⵔ» ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵍⴰ ⵛⵉ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⴷⵜ ⵉⴼⵖⵏ ⵛⵉⴽ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ
05-09-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵏⵏⵢⴰⴱⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵥⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⴷⵜ ⵉⴼⵖⵏ ⵛⵉⴽ ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2018-2019 ⴳ 5 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ
31-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵍⵎⴰⵡⵙⵉⵎ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2018-2019.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ