Maghreb Arab Press

ⴰⴽⵡⴰⵙ  18  ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ  2018   |   16:07

read more

ⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵙⴱⵜⴰ (ⵜⵉⵏⴱⴰⴹ ⵜⵉⴷⵖⵔⵏⵉⵏ)
15-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵜⵉⴷⵖⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⴹⵢⵇ-ⵍⴼⵏⵉⴷⵇ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⵜⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴷⵃⵉ ⴷ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵙⴱⵜⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵓ ⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)
09-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⴷ ⵓⵜⴼⴰⵍ, ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵎ ⵏ ⵏⵃⴰⵍ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴱⴱⴰⵃ: ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
04-01-18
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵔⴱⴱⴰⵃ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵜⴼⴰⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵔⵎ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ)
04-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵜⴼⴰⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵔⴰⵎ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ‌)
02-01-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⵓⴽⵄⵄⴰⴱ, ⵎⴰⵔⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵓⴽⵓⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⴰⵕⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ « ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ » (ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵙⵍⵢⵓⵏⵉⵢ)
02-01-18
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ (ⵓⴽⵉ ⴷⵢⴰⵔⵢⵓ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵏⵊⴰ, « ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵎⴰⵍⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⴰⵥⵕⵓ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⴹⵜⵏ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵜⵏⵜ
ⴰⵥⵕⵓ  -  

ⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⴹⵜⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵜⵏⵜ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⴰⵥⵕⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⴰⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⴹⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ