Maghreb Arab Press

read more

ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵙⵜ ⵣⵔⴽⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
15-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵙⵜ ⵎⵍⴰⵏ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⴷ ⵣⵔⴽⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⴳⴳⵯⵙⵏ ⵉⵅⵛⵛⵏ, ⴳ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
14-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵓⵣⵣⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ
13-03-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵙ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⴳⵉⵏⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵔⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 7.000 ⵓⵎⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴳ ⴹⴹⵕⴰⵕⴳⴰ
12-03-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 7.000 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⵕⴰⵕⴳⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ 2017
09-03-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⵃⵃⵔⴰ ⵢⵥⵕⵉⴳⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017 ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴽⵎⵎⵍⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ,
25-02-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⴽⵎⵎⵍⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ , ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴳⴳⵔⵓⵜ ⴳ ⴰⵏⵏⴰⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⵕⵣⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵚⴽⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵏⵉ ⵍⴽⵎⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵀⴰⵍⴰ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 30 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________