Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ
ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵖⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ
09-07-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵡⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⵉⵏ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⴽⵉⵍⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵢⴰⵎⵥ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ « ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ » (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
02-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵙⵓⴷⵙ « ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ », ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 19 ⴷ 24 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵉⵍⴽⵎ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 95% ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ (ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ)
28-06-18
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵛⵓⵔⴰⵇ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵜⵍⴽⵎ 94,97% ⵙⴳ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵉⵥⵔⴼⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴰⵃⵕⵛ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵍⴰⵊⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
18-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴹⴼⵕ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)
13-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ 2018 ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ 1439.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
13-06-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵡⴰⵍ ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 29 ⵕⵎⴹⴰⵏ 2018 ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ 1439.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________