Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:37

ⴰⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏ “ⴽⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ” ⴰⵔ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵙⵍⴰ  -  
ⵜⵖⵟⵙ ⵜⵎⵇⵚⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵣⵏⵏⵉⵔ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⴹⴼⵕⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏ “ⴽⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ” ⴰⵔ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.
ⴰⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏ “ⴽⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ” ⴰⵔ 23 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵟⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⴷⵎⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴷⴷⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ, ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵜⵜⵔ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵥⵕⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2013 ⴳⵔ ⵓⵏⴱⴹ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⴰⴱⴷⴰ ⴷ 30 ⴷ 25 ⴷ20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵢⵔⴷⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⵣⵎⵣⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ “ⴽⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ” ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.