Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:40

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ)

ⵙⴰⵍⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵀⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ ⵉⵡⴹ 15 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⵢⵏ- ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ -ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ)
04 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵉⵢⴰⵎ ⴳ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵏ-ⵉⵙⴱⴱⵏⵉⵢⵓⵍ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ- ⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ .

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵜⵉⵡⴹ 2 ⵟⵓⵏ ⴷ 588 ⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ ⵏ ⵍⴽⵓⴽⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ, ⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ 25 ⵎⵍⵍⵢⴰⵕ ⴷ 850 ⴷⵔⵀⴰⵎ (ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷ 750 ⵎⵍⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ).

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.