Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  15  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   01:50

ⵉⴼⵔⴰⵏ ..ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵣⵣⴷⵉⴳ ⵄⵉⵏ ⴼⵉⵜⴰⵍ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⵉⵏⵜⵖ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ 300 ⵟⴰⵍⵉⴱ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⵔⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴳ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⵄⵉⵏ ⴼⵉⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵍⴷⵉ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴰⵏⵢⵉⵏ.
ⵉⴼⵔⴰⵏ ..ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵡⵙⵄⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵣⵣⴷⵉⴳ ⵄⵉⵏ ⴼⵉⵜⴰⵍ
03 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵢⴰⴷ  ⴰⴷ ⵜⵙⵉⵔⴷ ⵜⴰⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵣⴱⵍ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵉⵎⵖⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵓⴷⵔⴰⵜ ⴳ ⵄⵉⵏ ⴼⵉⵜⵉⵍ, ⴷ ⵉⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⴰⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⴹ, ⵎⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.