Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   10:38

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵚⴹⴹⵉⵇ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ « ⵍⴰⵎⴰⴱ »

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵚⴹⴹⵉⵇ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏ ⵚⴹⴹⵉⵇ, ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ « ⵍⴰⵎⴰⴱ »
29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴽⵛⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1957, ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1997, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴹⵜ, ⵓⵍⴰ ⵢⵡⵓⵔⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ "ⵎⵓⵚⴽⵓ" ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵡⵓⵔⵉ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⴰⴼ ⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ « ⴱⴰⵢⴰⵏ ⵍⵢⴰⵡⵎ », ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵓⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵔⵎⵓⵏⵜ, ⵉⵣⵔⵉ ⴳⵉⵜ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⴷⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.