Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  15  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   01:08

ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « ⵜⴰⴽⴰⵕⵟⴰ ⵏⴰⵣⴷⵓⵖ » ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ « 1.2.3 ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ » ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵏ ⴳ « ⵡⵏⴰ ⵉⴷⴷⵓ » ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ -ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.
ⵉⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ
12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵎⵍⴰⵏ  ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵜ ⵕⵛⵉⴷ ⵟⴰⵀⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⴳⵏ ⴳ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ 59 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.