Maghreb Arab Press

ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⴱⵃⵃⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⴽⵓⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ
28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ 2,5 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⴳ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵎⴰⵣⵉⴷ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ 1,5 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵜⴷⵔⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵙ 500.000 ⴰⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰⵏ (1 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ). ⴰⵎⵎⴰ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.

ⴳ ⴰⵥⵕⵓ, ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵥⵕⴰ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ. 

ⴳ 2017, 61 ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ 32,96 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.