Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  21  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:46

ⵊⵕⴰⴹⴰ..ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ

ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  
ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⴷⵉⵜ ⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⴼⴰⵃⵎ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵛⵍⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵏ.
ⵊⵕⴰⴹⴰ..ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ ⵜⵙⵍⵉⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ
13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵎⴱⵔⵓⴽ ⵜⴰⴱⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵄⵍⵉ ⵎⵍⵓⴽⵉ, ⵜⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵏ ⵔⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⴽⵔ ⵙ ⴳ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵜⵉⴷⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉ ⵉⵙⵢⴰⴼⵏ ⵏ ⴰⴱⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵓⵔ ⵙⵍⴳⴰⵏ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ (ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⵏⴷⵔⵢⴰⵜ).

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵛⵔⵉⴽⴰⵜ ⴷ ⵛⵍⵉⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴷ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ -ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵙⵉⴷ- ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⴽⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.