Maghreb Arab Press

ⵎⴰⴱ 2016 : ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵜⵉⵡⴹⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 158.000 ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 3.300 ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 5.100 ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵕ ⵏ 12.000 ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ.
ⵎⴰⴱ 2016 : ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ
02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⵢⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ) ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ, ⴷ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵖⵎⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ 12 ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 18.900 ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ (11,94%), ⵜⴷⴼⵓⵔⵜⵏⵉⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴷ ⵉⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ ⵙ 17.425 ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ (11,03%).

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ 2,18% ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⴳⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 3.448 ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⵣⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵜ ⵉⵡⴹⵏⵜⵏ 4.239 ⴷ 4.576 ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ 2.165 ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵣⵣⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.