Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:21

ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵉⵡⵔⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵍⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵜ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵍⵀⵏⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.