Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:57

ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⴳⵏ « ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ »

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜ « ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ» ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰ « ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ», ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵛⴰⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⵍ, ⵉⵏⵏⴰⵢ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵅⴼ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵔⵓ « ⵙⴽⵔ ⴳ ⵛⴰⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵉⵍ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⴰⴳⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵜⵙⵓⵜⵓⵔⵜ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ, ⴰⴷ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵍⴰ ⵜⵉⵏⵏⵉⵏ ⵉⵎⵉⴷⵉ ».

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⴷⴰⵜ ⵓⵙⵓⵔⵙ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵉⵙ ⵜⵣⵉⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵉ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵛⵎⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴳⵉ ⵣⵉⵍ ⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⵍⵃⴰⵊⵜ ⵉⵣⵉⵍ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴷⵢⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵛⵎⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ, ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵉ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵡⵏⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵉⵍ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⵣⵉⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⴰⴼⴰ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⵉⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.