Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ: ⵢⵓⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 40

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵓⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⵏⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ».
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ: ⵢⵓⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 40
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ 40 ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙ 738 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵓⵍⵉ ⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵜⵏ ⵜⴽⴽⵯⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ 56 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⴱⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵡⵉⵙⵙ 5, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ (ⵡⵉⵙⵙ 23), ⴷ ⵜⵓⵏⵙ (ⵡⵉⵙⵙ 27), ⴷ ⵎⵉⵚⵕ (ⵜⵉⵙⵙ 31), ⴷ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ (ⵜⵉⵙⵙ 36), ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⴼⵉⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵕ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷⴰⵜ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⴷ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.