Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  25  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   16:46

ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵉ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2017… ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵜⴽⴽⴻⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵉⵏⵏⴰⵢⵕ 2017 ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵟⵃⵏⵓⵏ ⴱⵏⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ, ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ « ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ».
ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵉ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2017… ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ)
02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⴷ ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ « ⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵔⵔⴰⵣ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵕⴰⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙⵔ ⵍⴽⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2017 ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ».

ⵜⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⵀⵉⵔⴼⵉ ⵕⵓⵏⴰⵕ, ⴰⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴷ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵟⵟⵓⴳⵓ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.