Maghreb Arab Press

ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ « ⴱⴰⵔⴰⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴰ » ⵔⵉⵢⵓ 2016 ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵉⵏ ⵛⵏⵜⵓⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵏ (ⵜⵉ 12)

ⵔⵉⵢⵓ ⴷⵉ ⵅⴰⵏⵉⵔⵓ  -  
ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⵓⵕⵏ ⵍⴰⵎⵉⵏ ⵛⵏⵜⵓⴼ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵏ (ⵜⵉ 12) ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ « ⴱⴰⵔⴰⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵔⵉⵢⵓ ⴷⵉ ⵅⴰⵏⵉⵔⵓ ⵙⴳ 7 ⴰⵔ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ.
ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ « ⴱⴰⵔⴰⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵢⴰ » ⵔⵉⵢⵓ 2016 ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵉⵏ ⵛⵏⵜⵓⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⴰⵟⵓⵏ ⵏ (ⵜⵉ 12)
19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵉⴱⴱⵉ ⵛⵏⵜⵓⴼ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵢⴰⴷ ⴳ 2 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ 32 ⵏ ⵜⵓⴷⵉⴷⵉⵏ ⴷ 17 ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ.

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴰⵍⴱⵉⵔⵟⵓ ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ 2 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ 33 ⵏ ⵜⵓⴷⵉⴷⵉⵏ ⴷ 11 ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ (ⵜⴰⵎⵉⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ)ⴷ ⵓⵢⴰⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⵙⴰⵀⵉⵔⵓ ⵓⴽⴰⵎⵓⵔⴰ ⵙ 2 ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ 33 ⵏ ⵜⵓⴷⵉⴷⵉⵏ ⴷ 59 ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ.

ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵛⵏⵜⵓⴼ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ 5000 ⵎ ⵏ (ⵜⵉ 12-13) .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.