Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ 2017 (ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ) ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵢⵓⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵔⵊⵉⵏⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ (ⵎⴰⴱ), ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ ⴹⴰⵕ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ 2017 (ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ) ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵢⵓⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ
13 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⴳⴰ ⴹⵓⵏⵓⵏ ⵡⵏⵏⴰ ⵉⵏⵉⵏ ⴽⴰⵎⴰⵔⴰ ⵛⴰⴱⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ 58,78 ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷⵖ (1,25 ⵎⵉⵜⵔ) ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵓⵛⵓⴹ. ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵎⴰⵊⵉⴷ ⵊⵄⴰⵢⴷⵉ ⵅⴼ ⵢⵢⵉⵙ ⵉⵙⵔⵉ ⴼⴰⵏ ⵛⵓⵜⵔⵛⵓⴼ(59,18). ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵛⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⴱⵉⴳⴰⵣ ⵏ ⴽⴰⴼⵖⵉ(59,21).

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⴱ 5 ⵢⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴹⵏⵉⵏ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵄⴷ ⵣⵉⵢⴰⴷ ⵅⴼ ⵏⵢⵓ ⵎⴰⵏ ⵔⵓⵊ (61,06).

ⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵡⴰⵔ ⴷⵖ 62 ⵓⵎⵏⴰⵢ ⴳ ⵜⵣⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.