Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴰⵚⵉⴼ ⵄⴰⵍⵉ ⵣⴰⵔⴷⴰⵔⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵉⴼⵍ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ.
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2013

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.