Maghreb Arab Press

Royal Gallery

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ
20-01-2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ- ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ.

ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
20-01-2017

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ- ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ: ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ “ⴳⵔⵉⵏ ⵉⵏⵉⵔⵊⵉ ⴱⴰⵔⴽ”
12-01-2017

ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ “ⴳⵔⵉⵏ ⵉⵏⵉⵔⵊⵉ ⴱⴰⵔⴽ” (ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⴹⵕⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ), ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ , ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ
12-01-2017

ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⴱⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⴷⵔⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ
10-01-2017
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴱⵓⵜⵛⵉⵛⵉ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵃⵎⵣⴰ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴱⵓⴷⵛⵉⵛ
ⵉⵥⵥⵓⵍ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ: ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ “ⴳⵔⵉⵏ ⵉⵏⵉⵔⵊⵉ ⴱⴰⵔⴽ”
ⵉⵕⵥⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⴱⵏⵏ ⴳⵔⵉⵔ
ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ

See also

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ
10 January 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2000, ⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
10 January 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ
09 January 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⴽⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉ ⵏⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵖ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
07 January 2017
ⴰⴳⵎ  :
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.