Maghreb Arab Press

Royal Gallery

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ
20-02-2017

ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ/ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⴳⴰⵔ ⵛⴰⴳⵡⴰ ⵍⵓⵏⴳⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ.

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ
20-02-2017
ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ/ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⴳⴰⵔ ⵛⴰⴳⵡⴰ ⵍⵓⵏⴳⵓ.
ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ
20-02-2017

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ.

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
17-02-2017

ⴰⴽⵕⴰ - ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵏⴰ ⴰⴽⵓⴼⵓ ⴰⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⴰⴽⵔⴰ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ 25 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ
17-02-2017

ⴰⴽⵕⴰ - ⵉⵙⵙⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵏⴰ ⴰⴽⵓⴼⵓ ⴰⴷⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⴰⴽⵔⴰ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ 25 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴳⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ/ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ 19 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ
ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵓⵙⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
ⵉⵙⵙⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ 25 ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ

See also

ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵓⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ
17 February 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⴰⴽⵕⴰ/ ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⵜⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵏⴰ ⴰⴽⵓⴼⵓ ⴰⴷⵓ .

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ
17 February 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⴰⴽⵕⴰ - ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵏⴰ ⴰⴽⵓⴼⵓ ⴰⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵔⴰⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ
16 February 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⴰⴽⵔⴰ/ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⴽⵔⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵖⴰⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ.

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ
02 February 2017
ⴰⴳⵎ  :

ⵊⵓⴱⴰ  - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⵍⴼⴰ ⴽⵉⵕ ⵎⵢⴰⵕⴷⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⴱⴰ, ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.