Maghreb Arab Press

Royal Gallery

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ… ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ

10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________