Maghreb Arab Press

Royal Gallery

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

07 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________