Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  22  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   06:34

Royal Gallery

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ

10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2000, ⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________