Maghreb Arab Press

Royal Gallery

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ

10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2017

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ - ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2000, ⴷ ⵅⴼ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________