Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:54

ⵉⵏⴽⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵔⵉⵣⴰ ⵎⴰⵢ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏ (ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵕ.
ⵉⵏⴽⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵕ
23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵎⴰⵏⵛⵉⵙⵜⵕ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉ, ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵔⵉⵣⴰ ⵎⴰⵢ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏ (ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ) ⴷ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⴳⴹ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.