Maghreb Arab Press

read more

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴽⵓⵟ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
19-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵕⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⴰⵔ ⵉⴼⵡⴰⵕⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⵡⴰ ⴰⵍⴱⵉⵔⵜ ⴰⵎⵉⵛⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⵉⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵛⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018: ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵏ
19-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵀⴰ ⵡⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (ⵛⴰⵏ-2018), ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 04 ⴱⵕⴰⵢⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
18-01-18
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ/  -  

ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵡⴰⵕⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙⵔ ⴰⵎⵢⴰ, ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 4 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵖⵓⵕ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ (ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴽⵓⵜⴷⵉⴼⵡⴰⵕⵉ)
18-01-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵎ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵍⵉ ⴽⵓⵍⵉⴱⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵖⵓⵕ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ": ⵉⵖⵍⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 39
18-01-18
ⵍⵓⵥⴰⵏ  -  

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵖⵔⵜⵏ ⵙ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2018 ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ "ⴼⵉⴼⴰ" ⵏ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ, ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2018 (ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ - ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ) : ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵉⵏⵉ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙⵔ ⵢⴰⵜ
17-01-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵉⵏⵉ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙⵔ ⵢⴰⵜ, ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵣⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵎⵀⴹⴹⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ 4 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵜⵓⵏⵓⵙⵉ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴱⵏⵣⵕⵜⵉ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴷⴰⴷ ⴰⴱⵉⴹⴰⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵜⵓⵏⵓⵙⵉ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴱⵏⵣⵔⵜⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵄⵎⵓⵜⴰ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ