Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  21  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  2018   |   18:15

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ, ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018".

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵙ 4 - 2
16-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵚⴽⵓ, ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ 2018, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵙ 4 - 2.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙ 2 - 1 ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ
12-07-18
ⵎⵓⵚⴽⵓ  -  

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵣⴰⴼ ⵙ 2 - 1 ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ 2018.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⴽⴰ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ ⵉ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
11-07-18
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  

ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵃⴰⴽⵉⵎⵉ, ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⴱⵔⵓⵙⵢⴰ ⴹⵓⵕⵟⵎⵓⵏⴷ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ 2018: ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ 1 - 0 ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ
10-07-18
ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵙ 1-0 ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⴼ ⵖⵉⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵙⴽⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵇⴱⵍ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⵙ ⵢⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ (ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ)
10-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵕⵉⵢⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵡⵎⵓⵔⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏⵓ ⵕⵓⵏⴰⵍⴹⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉ ⵢⵓⴼⵉⵏⵜⵓⵙ ⵏ ⵟⵓⵕⵉⵏⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ 2018: ⵢⵉⵡⵉ ⵊⴰⴷ ⵍⴳⵔⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ » ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵙⵏ ⴱⵏⵉ « ⵊⵉ »
03-07-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵎⵏⴰⵢ ⵊⴰⴷ ⵍⴳⵔⴰⵡⵉ ⵉⵎⵓⵏ « ⴱⵓⵏⵉ ⵏⵡⵉⵍ » ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵙ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵙⵏ « ⵊⵉ » ⵢⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ , ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________