Maghreb Arab Press

read more

ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ.. ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ
09-10-17
ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵅⵉⵔⴰⵜ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ ⵙⵉⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴽⵓ , ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵔⵍⵉⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵃⵎⴰⴷⴰ ⴽⴰⵍⴽⴰⴱⴰ ⵎⴰⵍⴱⵓⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⵕ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⵏⴰ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ
08-10-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵔⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ, ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵥⵡⵕ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵟ ⵏ ⵙⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷ ⵏ ⵍⴽⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ 2018 ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ : ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ
14-09-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ : ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵎⵏⵉⴷⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⵉⵙⵕⴰ
16-08-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵎⵉⵔ ⵎⴻⵍⴰⵉ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵎⵉⵙⵕⴰ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ.. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
18-07-17
ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵊⵢⴰⵏⵉ ⴰⵏⴼⴰⵜⵉⵏⵓ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
28-03-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ/  -  

ⵉⵍⴽⵎⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴷ ⴰⵃⵎⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴽⴰⴼ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ 2017 (ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ) ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵢⵓⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵉⵔⵊⵉⵏⵉ ⵟⵓⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵉⵙ (ⵎⴰⴱ), ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⵓⵔⵉⴷⴰ ⴹⴰⵕ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________