Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  23  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   02:11

read more

ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 860.000 ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ 2016 (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ)
21-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 860.000 ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ 2016, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏ 583.071 ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴰⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴷ 147.637 ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ 129.545 ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⵇ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵟⵟⴰⵏ ⵉⵖⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ (ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ)
21-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⵇ ⵍⵇⴰⴷⵉⵔⵉ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵟⵟⴰⵏ ⵉⵖⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ "ⵜⵔⴳⴳ" (ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ)
20-11-17
ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵓⵔⴰⵢ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵙⵏⵉⵜⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ « ⵜⵔⴳⴳ »

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⴳⴳⵓ ⵏⵖⴷ ⵍⵖⴰⵣ (ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⵉⵏ)
20-11-17
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ-ⴰⵙⴼⵉ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⴳⴳⵓ ⵏⵖⴷ ⵍⵖⴰⵣ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵓ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⵄⵍⴰⵎ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⵓⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ).. ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ
17-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ), ⵏⵏⴰ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 58 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ, ⴰⵏⴰⵡ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⵙⴳ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
16-11-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 91 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⴷ 30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ