Maghreb Arab Press

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ… ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ 2 :00 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.
ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ… ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⴰⴷⵉⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵙⴽⵔⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵣⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ (ⵎⵉⵏⵓⵙⴽⴰ) : ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵜⴰ ⵢⵎⵎⵓⵏ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
21-05-18
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ)  -  

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏ, ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵍⴽⴰⴱⵓⵕⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴰⴱⵔⴽⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵣⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⴰⵏⵙⵎⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵙ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ (ⵎⵉⵏⵓⵙⴽⴰ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
16-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)
15-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 29 ⵛⵄⴱⴰⵏ 1439 ⵀⵉⵊⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵎⵉⵍⴰⴷⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴳ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
08-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴷⵡⴰⵍ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⴳ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵜⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
08-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ "ⴷⴰⵄⵉⵛ", ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 22 ⴷ 33 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴽⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
07-05-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵥⵕⵉⴳⵏⵜ ⵜⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⴽⴰ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⴰⵇⵕⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________