Maghreb Arab Press

read more

ⵎⴰⴱ 2016 : ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ
02-01-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵎⴰⴱ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵜⵉⵡⴹⵏ ⵄⵍⴰⵢⵏ 158.000 ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 3.300 ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 5.100 ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵡⵓⴳⴳⵯⴰⵕ ⵏ 12.000 ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⵙⵜ « ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ » ⴳ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵜ (ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ 2016)
21-12-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵏⵖⵎⵙⵜ ⵏ « ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ » ⴳ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵜ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵜ (ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ 2016).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵇⴱⵏⵜ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ
08-12-16
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵙⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵇⴱⵏⵜ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴷ ⵜⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ 3 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
29-10-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ 3 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ
01-10-16
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
03-09-16
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴷⵉⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1437 ⴷ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2967: ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2967 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴳ13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵎⵣ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________