Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ  2017   |   20:25

read more

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ
20-09-17
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 72 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ 193 ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵊⵊ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵇⴱⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⵓⴽⵕⵉⴹⵜ (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ)
20-09-17
ⵕⵓⵎⴰ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ, ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵅⵢⵢⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⵙⵙⵔⵇⴱ ⵡⴰⵊⵊ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⵓⴽⵕⵉⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ)
19-09-17
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ» ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵉ ⵜⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”
18-09-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⵉ ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ “ⵜⴰⴼⵍⵙⵜⵏ ⵓⵔⵔⴰ ⵜⵇⵇⴰⵕ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ”, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵉⴳⵜ “ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.. ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵜⵏ ⴽⵜⵉⵏⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵢⵄⵜⴰ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ
16-09-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⴷⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵜⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵢⴰⵄⵜⴰ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ «ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ» ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ
31-07-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 18 ⴳ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷⴰⴱⵓ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵓⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵎⵓⵃⵕⵕⴰⵎ 1439 ⵀⵉⵊⵔⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴰⵃⴱⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵎⵉⵍⴰⴷⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵎⵓⵃⵕⵕⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1439 ⵏ ⵍⵀⵉⵊⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •   


________________________