Maghreb Arab Press

read more

ⵜⵎⵉⵔⵉⵡ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⴷ
27-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵎⵉⵔⵉⵡ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵉⵔⵉⵡ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2017  (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
16-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵉⵔⵉⵡ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2017.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵯⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ..ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
15-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵯⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙ ⵏⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ… ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ (8 ⵎⴰⵕⵚ)
08-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ (8 ⵎⴰⵕⵚ), ⵜⴰⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴳ ⴽⵓⵍ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
07-03-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵣⵉⵏⴱ ⵍⵄⴰⴷⴰⵡⵉ ⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉⵜ « ⵓⵍ ⴰⴼⵉⴽⴰ ⵍⵉⴷⵉⵔⵛⵉⴱ ⴼⵉⵎⵉⵏⴰⵏ »
07-03-17
ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ  -  

ⵜⵓⵎⵥ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵣⵉⵏⴱ ⵍⵄⴰⴷⴰⵡⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵢⴼⵔⵉⵇⵉⵜ « ⵓⵍ ⴰⴼⵉⴽⴰ ⵍⵉⴷⵉⵔⵛⵉⴱ ⴼⵉⵎⵉⵏⴰⵏ » ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________