Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  25  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   08:18

read more

ⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴼⵔⵏ
24-02-18
ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  

ⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴹⴼⵕ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴼⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵇⵉⵜⵇⵉⵏ ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵛⵄⵄⵓ
23-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓⵊⴰⵕ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴰⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵖⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵣ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵛⵄⵄⵓ ⵙⴳ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵎⵓⵃⴽⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵏⵏⵙ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ "ⴰⵎⵏⵉⵙⵜⵉ ⴰⵏⵟⵉⵕⵏⴰⵙⵢⵓⵏⴰⵍ" ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵔ ⴳⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ (ⴰⵎⵙⵉⵡⴹ‌)
23-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ "ⴰⵎⵏⵉⵙⵜⵉ ⴰⵏⵟⵉⵕⵏⴰⵙⵢⵓⵏⴰⵍ" ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ, ⵓⵔ ⴳⵉⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴰⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⵥⵉⵜ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵉⵡⴹ‌ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ : ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵉⵏⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⴷ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
19-02-18
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⴰⵔⵔⵓⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵖⴰⵏ 6 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵓⵜ 14 ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵉⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵢⴽⵕⴰ ⵡⵏⴳⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ)
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
16-02-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵕⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵙⵏⵜⵉ "ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵙⵏⴽⵛⴰⵎⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵍⴰⵀⴰⵢ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⴱⵔⴰⴱⵓⵏ (ⴰⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⵏⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵢⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵛⵄⵄⵓ ⵉⴹⴼⵔ ⵙ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⵙⴷⵓⵀⴷⵓⵜⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________