Maghreb Arab Press

read more

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
06-07-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
21-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵉⵔⵉⵡ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵔⴰ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴽⵜⵉⵔⵉ)
19-06-17
ⴹⴹⴰⵕⵍⵉⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴽⵜⵉⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵔⴰ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⴰⵊ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
16-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⴰⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵀ ⴱⵉⵏⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
16-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017.. ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ 496 ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴽⵏⵏⴰⴹ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵏ 38% ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
09-06-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 496 ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴽⵏⵏⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ 802 ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵏ 38%.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⵓⵕ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________