Maghreb Arab Press

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⵡⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ
05-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ, ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵏ ⴰⵚⵎⵎⵉⴹ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⵍⴰⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
05-11-18
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 62 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵖⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ: ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵏⴳⴰⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵕⴰⵚ (ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ)
31-10-18
ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵏⴳⴰⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⴰⴳⴳⵯⴰⵔ ⵓⵏⵙⵎⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵢ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⵡⵡⴰⵕ ⴰⵢⵜ ⵓⵎⵕⴰⵚ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⴱⵣⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵓⵏⵙ: ⴰⵏⴳⵙ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
29-10-18
ⵜⵓⵏⵙ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ, ⴰⵏⴳⵙ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵣⵣⵄⵇ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵉⵖⵍⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ (ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ)
23-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴱⴰⵢⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵎⴽⴽⵓⴽⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵍ ⵉⵖⵍⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴰⵏⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ 158 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵕ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵥⵍⵉⵏ ⴰⵣⵣⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ 60 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ, ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵙⴳ ⵙⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵯⵔ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵖⴰⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⵓⵜⵏ 125 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)‌
22-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ