Maghreb Arab Press

read more

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ
18-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵏ 92 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴱⵕⴰⵢⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
14-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

/ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵢⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ « ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴽⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 84 ⵏ ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ
13-02-17
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴽⵜⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 84 ⵏ ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵔⵔⴰⵏⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵍⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵓⵟⴼⵉ ⵄⵡⵡⴰⴷ
13-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵓⵟⴼⵉ ⵄⵡⵡⴰⴷ, ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ 66 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴼⵛⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵟⵉⵇⵙ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⴽⵉⴱⵉⴽ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵄⴰⵣ ⴷⴷⵉⵏ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ
04-02-17
ⴽⵉⴱⵉⴽ  -  

ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⴽⵉⴱⵉⴽ, ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵟⵉⵇⵙ ⴰⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⴽⵉⴱⵉⴽ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵄⴰⵣ ⴷⴷⵉⵏ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴷ ⴽⵉⴱⵉⴽ, ⵊⴰⵙⵜⵏ ⵜⵔⵓⴷⵓ ⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⴽⵓⵢⴰⵕ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵡⵎⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵄⵓⵎⵕⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ
03-02-17
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ, ⵜⴰⵍⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵡⵎⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵄⵓⵎⵕⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵎⴰⴳⵜ ⵉⵍⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________