Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  13  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   23:15

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ 2018-2019

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2018-2019, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ 2018-2019
24 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⵇⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ, ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵜⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⵍⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ 2017-2018, ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵖⵓⴷ "ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵢⵢⴰ", ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⴼⵜ ⵏ ⵉⵊⵉⵏⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵖⴰⵍⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴰⵖⵎⴰⵜ, ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵏⵎⴰⵕⴽ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵕⴽⴰⴹ « ⵜⵉⵙⴽⵉⵡⵉⵏ » ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⴷⵖⵉ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.