Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:40

ⵄⵍⴰⵢⵏ 660 ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵏⴳⵔ 23 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ( ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴷⵔⵓ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 660 ⵏ ⵉⵎⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵎⵉⵜⵔ ⴽⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵉⵏⴳⵔ 23 ⴰⵔ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴰⵀ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⴱⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵏⵔⵣⵉⴼⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ 45 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ 220 ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ 11 ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵔⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⴰⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ “ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ”.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ. ⴰⵔ ⴷⵉⵖ ⵉⵙⵏⵄⴰⵜ ⵜⵉⵥⵓⵥⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏⴰⴳ ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⴷⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵏⵎⴰⵍ ⵉ ⵢⵣⵣⵓⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⵖ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.