Maghreb Arab Press

ⴰⵢⵏⴰⵙ  22  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   11:54

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵟⴰⵏⵊⴰ :16 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ :15 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ :16 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ : 23ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 22ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :12 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 14ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :16 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :13 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.