Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:41

ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵙ (ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵇⵓⵏⵚⵓⵍⵉ)

ⴱⴰⵔⵉⵙ   -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵖⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵙ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵙⵙⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⵜⴳⴰⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ.
ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵙ (ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵇⵓⵏⵚⵓⵍⵉ)
15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016

ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⴰⵎⵣⵣⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ 13 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ 43 ⴷ 49 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⴼⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵜ ⴰⴷ.
ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵏⵏⵉⵙ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.