Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ, ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ
26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⵙⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ « ⵎⵙⴰⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵏⴽⵎⵍ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ».

ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⴹ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳⵔ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵍⵎⴰⵏⵓⵏⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵍⵇⴱⴱⴰⵊ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ, ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴰⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵍⴰⵏ.

ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ, ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⴳⴰⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵢⵏⵓⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.