Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵃⵍⴰⵊⵊⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔⴰⵙⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ)
29 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵏ ⴽⵉⵕⴰⵏ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵜ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙ “ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵔⴷ ⵜⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵉⵔⵎⵙⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ”.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵍⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⴰⵙ “ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵎⵙⴽⵉⵍ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⵏⵢⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ”.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.