Maghreb Arab Press

News
ⴰⴽⵡⴰⵙ  15  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   01:20

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ
04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙ ⵉⵣⵍⵉⵙ ⵙ ⵜⵏⴽⵔⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.