Maghreb Arab Press

ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ: ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 9 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷⴷⵓ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ “ⴰⵔⴱⴰ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ”.
ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ: ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ
09 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴷⵖ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ, ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ, ⴷ ⵜⵡⴰⵥⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵉⵏⵎⵓⵜⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵏⵓⵎⴰⵍ ⵖⵓⵕ ⵉⵔⴱⴰⵜⵏ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 9 ⴰⵔ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ, ⵏⵏⴰⴳ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.