Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016 ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ (ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ), ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016, ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵢⴳⴰ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 2016 ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵍⴰⵎ ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ
18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵜⵓⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⴼⴰⵔⵔⴰⵙ, ⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵓⵔⵔⵉ, ⴷ ⵣⵀⵕⴰ ⴷⵉⴽⵔ, ⴷ ⴼⵓⴰⴷ ⵍⵃⴱⵉⴱ.

ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴰⴱⵕⵏⵓⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵢⵓⵡⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵀⴰⵛⵎ ⵍⵊⵕⵎⵓⵏⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴳⵔⵃⵓ.

ⴳ ⵜⵏⵉⵍⵍⴰ ⴷⵖ, ⵜⵓⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵓⵃⵙⴰⵢⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⵇⵕⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓ ⵢⵓⵡⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴱ ⵍⵡⵍⵍⴰⵙⵉ, ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵛⴰⵀⵓ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴼⴰⵜⵉⵃ, ⵉⴷ ⴳ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵜⵓⵡⵉⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ “ⵎⵓⵃⵜⴰⵔⵉⴼ ⴰⴼⴰⵇ ⴰⵍⵊⴰⵏⵓⴱ ⵍⵉ ⵍⴼⵓⵏⵓⵏ ⴹⴹⵕⴰⵎⵢⴰ”.

ⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵕⴽⴰⴹ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⵜⵓⵡⵉⵜ “ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⴼⵓⵍⴽⵍⵓⵕ” ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ, ⴷ “ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵜⵔⴱⵢⴰ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⵍⴱⵕⵏⵓⵙⵉ” ⵙⴳ ⵜⴰⵣⴰ, ⴷ “ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵎ ⵏ ⴼⴰⵙ” ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴷ “ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ” ⵙⴳ ⵣⴰⵡⵉⵜ ⵛⵛⵉⵅ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.