Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  20  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   01:55

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ "ⴼⵉⴼⴰ": ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 46

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 46 ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ‌) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ.
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 46
16 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 1.418 ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵚⵚⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵍⴽⵓⵏⴳⵓ ⴷ ⵖⴰⵏⴰ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵡⵉⵔ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵢⵓⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⵢⴰ.

ⴳ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ, ⵜⵓⵎⵥ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴷ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.