Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ  20  ⵎⴰⵢⵢⵓ  2018   |   17:39

ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (2015-2016): ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ

ⵍⵄⵢⵓⵏ  -  
ⵉⵔⴰ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴹⴰⴼ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (2015-2016).
ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (2015-2016): ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ
16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵔⴰ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⴰⵢⵍⵉⵏ.

ⴷ ⵉⴷⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⴹⴰⴼ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⴳⴰⵔ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉ ⴷⵢⵉⴳⵓ ⵎⴰⵕⴰⴷⵓⵏⴰ.

ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵜ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵏⵊⴰ, ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵔⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⵔⵔⵉⵢⴰⴹⵉ ⵙ ⴱⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵢⴰⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.